Financiële positie: Opstelling van de balans per 31-12-2023 (Euros)

Actief:                                                                                     31-12-2023           

Vaste activa

Materiële vaste activa                                                                 0                           

Vlottende activa:

Liquide middelen:                                                                      3.409                                                                                                                 -----------                    -------

                                                                                                     3.409

Passief:

Eigen vermogen:

Reserveringen algemeen                                                         3.409

Langlopende schulden                                                                ----                    

Kortlopende schulden                                                                  ---                                                                                                     ----------                     ----------

                                                                                                   3.409

Toelichting op de balans per 31-12-2023 (Grootjans accountants)

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de rekening van baten en lasten:

Actief: 

Vlottende activa

Liquide middelen:              3.409

Kas Shinners Kisumu:             179      Conform saldo kasboek (in euro's)

Kas kippenproject:                  0          Conform saldo kasboek (in euro's)

Kas agroproject                       0         Conform saldo kasboek (in euro's)

Bank Shinners Kisumu          1.971      Conform saldo bankboek (in euro's)

Spaarrek. Shinners Kisumu    61      Conform saldo bankboek (in euro's)

Rabobank (707)                     1.198   Conform saldobiljet Rabobank

Rabobank (016)                      ---        Conform saldobiljet Rabobank

Passief

Eigen vermogen:

Reserveringen algemeen:   3.409                         Saldo per 1-1-2023                1.502

                                                                                 Exploitatieresultaat 2023      1.907

                                                                                                                                 --------

                                                                                 Saldo per 31-12-2023            3.409

Exploitatieresultaat 2023 

                                                                                                                                                                                                                   Rekening                Rekening

                                                                                                                                                                                                                           2023                 2022

Baten:

Giften, donateurs, sponsoring                                                                                                                                                                             4.470                220

Lasten:

Directe exploitatiekosten                                                                                     2.563

Afschrijvingen                                                                                                         ---

                                                                                                                            ---------

                                                                                                                                                                                                                           2.563                    837

                                                                                                                                                                                                                         ---------               --------

Resultaat                                                                                                                                                                                                             1.907                - 617

 

Toeichting op het exploitatieresultaat 2023

 

Baten; Giften, donateurs                                                     4.470

 

Lasten: Schoolfees studenten, schoolbenodigheden          1.961

Bankkosten                                                                             279

Website                                                                                   179

Koersverschillen                                                                      144

 

Totaal lasten                                                                         2.563

 

Resultaat                                                                               1.907

 

 

Hieronder is een samenvatting van de bevindingen van de accountant betreffende de balans en de staat van baten en lasten 2022.

ANBI

 

Financiële positie: Opstelling van de balans per 31-12-2022 (Euros)

Actief:                                                                                     31-12-2022           1-1-2022

Vaste activa

Materiële vaste activa                                                                 0                            0

Vlottende activa:

Liquide middelen:                                                                      1.502                  2.119

                                                                                               -----------                    -------

                                                                                                     1.502                  2.119

Passief:

Eigen vermogen:

Reserveringen algemeen                                                         1.502                    2.119

Langlopende schulden                                                                ----                        ---

Kortlopende schulden                                                                  ---                         ---

                                                                                                ----------                     ----------

                                                                                                   1.502                     2.119

Toelichting op de balans per 31-12-2022 (Grootjans accountants)

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de rekening van baten en lasten:

Actief: 

Vlottende activa

Liquide middelen:              1.502

Kas Shinners Kisumu:             25        Conform saldo kasboek (in euro's)

Kas kippenproject:                  963       Conform saldo kasboek (in euro's)

Kas agroproject                      191      Conform saldo kasboek (in euro's)

Bank Shinners Kisumu           200      Conform saldo bankboek (in euro's)

Spaarrek. Shinners Kisumu    61      Conform saldo bankboek (in euro's)

Rabobank (707)                      62      Conform saldobiljet Rabobank

Rabobank (016)                      ---      Conform saldobiljet Rabobank

Passief

Eigen vermogen:

Reserveringen algemeen:   1.502                         Saldo per 1-1-2022                2.119

                                                                                 Exploitatieresultaat 2022      - 617

                                                                                                                                 --------

                                                                                 Saldo per 31-12-2022            1.502

Exploitatieresultaat 2022 

                                                                                                                                                                                                                   Rekening                Rekening

                                                                                                                                                                                                                           2022                 2021

Baten:

Giften, donateurs, sponsoring                                                                                                                                                                             220                    570

Lasten:

Directe exploitatiekosten                                                                                       837

Afschrijvingen                                                                                                         ---

                                                                                                                            ---------

                                                                                                                                                                                                                            837                    791

                                                                                                                                                                                                                         ---------               --------

Resultaat                                                                                                                                                                                                             - 617                - 221