De Shinners hebben ons (DWKK) het 2020 financieel overzicht van de Kenyaanse rekeningen gestuurd en dat is tezamen met de DWKK Rabo rekeningen in Nederland weer gecontroleerd door ons (op vrijwillige basis dus zonder daarvoor een rekening in te dienen) Zeeuwse accountants kantoor.  Er viel dit jaat weinig te controleren omdat de kippenboerderij nog steeds niet kon functioneren in 2020. De situatie in Kisumu in de ziekenhuizen is dramatisch. 23 procent van de volwassenen in de regio zijn besmet met de Delta variant (heel veel Indiase families wonen in Kisumu en daardoor is de Delta variant hier snel overgebracht vanuit India even hier. Een andere rampzalige omstandiheid is dat in de buurlanden (vooral Tanzania) de ernst van het virus altijd ontkend tot het te laat was). De ziekenhuizen hebben onvoldoende middelen en personeel. 

Wij hebben intensief contact gehad met een Nederlandse organisatie die actief is in de regio om via hun lokale organisatie in Kisumu het management van ons project te versterken zodra dat weer mogelijk is. Helaas is dat niet gelukt en moeten we wachten tot we ter plekke weer kunnen bekijken wat de mogelijkheden zodra de situatie wat betreft de hotels en restaurants (onze voornaamste klanten) weer genormaliseerd is.

Baten:

Giften donateurs, sponsoring: 1650

Lasten:

Schooluitgaven: 272

Vergoeding medewerkers Kenia: 1114

Pomp en elektriciteit: 728

Kosten financiering:

Bankkosten 146

Kosten administratie: 

Website en telefoonkosten: 56

Koersverschillen 103

Exploitatie resultaat 2020:   - 769

 

Administratieve gegevens en beloningsbeleid

Fiscaal nummer: 8160.53.856

De DWKK bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van beloning.

Zoals in het beleidsplan is verteld (zie onder andere nieuws artikel: DWKK, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)) blijven we de Shinners steunen om het project en het schooltje draaiende te houden, terwijl we actief op zoek zijn naar een lokale organisatie om op een duurzame manier het voortbestaan van het Dagcentrum te managen.

Piet Roskam is vanuit Nederland op uitnodiging en kosten van een Indiase ondernemer (die hij al eerder heeft geadviseerd onder het Nederlandse PUM project) naar Kisumu gereisd. Toen hij daar aankwam in maart brak helaas net de Corona crisis overal ter wereld los en werden er ook in Kenia stricte quarantaine maatregelen genomen... Hierdoor heeft hij tot mid april in een compound in Kisumu in quarantaine gezeten zonder het project of de ondernemer te kunnen bezoeken. Uiteindelijk is hij met een speciale vlucht vanuit Nairobi, na heel wat roadblocks en andere hindernissen te hebben gepasseerd... verleden week weer in Nederland gearriveerd.

Er zijn wel telefonische gesprekken over een eventuele overname gevoerd met een "Food for Life" organisatie in Kisumu, maar door deze omstandigheden konden die niet worden voortgezet of afgerond. Andere opties zijn a) (een deel van) het project land te verkopen, de opbrengst in een trustfund te storten en daarvan het Dagcentrum te financieren of b) de verkoopopbrengst te schenken aan een internationale NGO die actief is in de regio, met als eventuele voorwaarde dat het Dagcentrum blijft functioneren.

Beide opties zijn niet ideaal, maar, omdat de kippenverkoop is stil gevallen vanwege de Corona crisis en het sluiten van restaurants en hotels in Kisumu, waarschijnlijk het meest realistisch om het Dagcntrum gaande te houden.

 

Actueel beleidsplan

Zoals beschreven in het laatste nieuwsitem ("Searching for a Kenyan organisation to manage the farm and school") is DWKK actief op zoek naar een competente, sociaal georienteerde Keniaanse organisatie of een internationale NGO (Non Governmental Organisation) om het van de Stichting over te nemen en te zorgen dat de boerderij en de dagopvang kunnen blijven functioneren. Er is een waardevolle kippenboerderij met groentekas opgebouwd op eigen grond in Kibos, samen met een dagopvang/school voor kinderen uit behoeftige gezinnen in sloppenwijken in de nabije omgeving. In 2020 zullen stappen gezet worden om dit bezit te verkopen/over te dragen aan een organisatie die het management van de kippenfokkerij en de daarbij behorende activiteiten van het opvangcentrum en schooltje op een duurzame manier kunnen voortzetten. Gesprekken met verschillende particuliere organisaties en NGOs zijn gaande en worden opgevolgd. 

Op het ogenblik wordt de Hoorn van Afrika (Ethiopië, Somalië, Kenia)geteisterd door een enorme sprinkhanenplaag waardoor grote gebieden vruchtbare grond kaalgevreten worden. Kenia wordt hard getroffen en hierdoor wordt de voedselvoorziening in 2020 en daaropvolgende jaren ernstig bedreigd. Het greenhouse van het project (zie foto in het nieuwsartikel "De laatste ontwikkelingen") is sprinkhaanbestendig en kan ingezet worden om zaden en groentes te kweken en te verkopen aan getroffen boerenbedrijven. 

Het steunen van talentvolle Keniaanse kinderen/jong volwassenen om hoger onderwijs te volgen zal worden voortgezet. In 2020 gaat de gehandicapte Irene (die in 2018 haar Bachelor of Science heeft gehaald en zeer wordt gewaardeerd door haar huidige werkgever) een Master of Science opleiding beginnen met financiële steun (700 Euro per tijdsvak) van het project.

 

Uitgeoefende activiteiten in het afgelopen jaar

De huidige moeilijke economische situatie in Kenia heeft een negatieve invloed gehad op de mogelijkheden om de kippenverkoop naar het gewenste niveau van 1000-1200 kippen per maand te brengen. De bezettingsniveaus van hotels en guesthouses in Kisumu zijn laag en veel kleinere verkooppunten zijn gesloten, met als gevolg dat de vraag naar slachtkip sterk is gedaald. Desalniettemin is het mogelijk gebleken (met moeite en marginaal) de school draaiend te houden en de werkers te betalen met de opbrengst van de verkoop van tussen de 500 en 700 kippen per maand. Zoals hierboven beschreven is het essentieel om een actieve en competente lokale organisatie te vinden om het management en de marketing te versterken om de verkoop naar het gewenste niveau te brengen.  Ook het afgelopen jaar hebben vanuit Nederland regelmatig actief contact gehad met de vrouwengroep om zowel de kippen, groente teelt en school activiteiten te steunen.

 

Balans en staat van baten en lasten

Het meest recente accountants rapport dateert 4 juli 2019 en laat zien dat de inventaris inmiddels volledig is afgeschreven. Hieronder een korte samenvatting van het exploitatieresultaat 2018 (bedragen in Euros):

 

Baten:

Giften donateurs, sponsoring: 1367 

Lasten:

Schooluitgaven: 0

Vergoeding medewerkers Kenia: 1448 

Afschrijving inventaris: 1 

Kosten financiering:

Bankkosten 180

Kosten beheer:

Repr/reis/en verblijfkosten 143

Kosten administratie: 

Website en accountantskosten 88

Koersverschillen 116

Kippenproject

Inkoop kuikens 6939

Voer kippen 22318

Vergoeding medewerkers Kenia 2602

Overige kosten 1639

Gestolen geld (aangifte gedaan bij Keniaanse politie) 603

Verkoop kippen - 35241

 

Totaal lasten 842

Resultaat 525

Administratieve gegevens en beloningsbeleid

Fiscaal nummer: 8160.53.856

De DWKK bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van beloning.

 

(Nederlandse vertaling zie beneden,   Dutch translation below)

January 2019

As you can read in the other news items on this page we have during the past seven years built up a chicken farm combined with Day Centre/ school in Kibos. We have now reached the stage that the farm can support the Day Centre and school from its profits, provided that it is properly managed. The Shinners women group remains responsible for the plot, but do not have the human resources to supervise and manage the farm and the Centre as often as is needed. . From Holland we have provided continuous support and regular visits over the years, but are now looking for a competent and socially oriented Kenyan organisation or Kenya-based international NGO to make the farm reach its full potential. The important issue is to keep the Centre and school running on a sustainable basis!!

Zoals u kunt lezen in de andere nieuws items op deze pagina zijn we er in geslaagd om gedurende de afgelopen zeven jaar een succesvolle kippenboerderij met dagopvang en schooltje voor weeskinderen te realiseren. We zijn nu zover dat de winsten van de kippenboerderij de dagopvang en het schooltje kunnen financieren, op voorwaarde dat het management goed wordt uitgevoerd. The Shinners vrouwengroep blijven verantwoordelijk voor het project, maar hebben te weinig mensen om voldoende toezicht en management te kunnen leveren. Vanuit onze DWKK stichting in Nederland hebben we constante steun gegeven en ook het project regelmatig - op eigen kosten - bezocht, maar we zoeken nu een competente, sociaal georienteerde Keniaanse organisatie of een internationale NGO (Non Governmental Organisation) om het van de Stichting over te nemen en te zorgen dat de boerderij en de dagopvang kunnen blijven functioneren!! 

 

Subcategorieën