DWKK: een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Actueel beleidsplan

Zoals beschreven in het laatste nieuwsitem ("Searching for a Kenyan organisation to manage the farm and school") is DWKK actief op zoek naar een competente, sociaal georienteerde Keniaanse organisatie of een internationale NGO (Non Governmental Organisation) om het van de Stichting over te nemen en te zorgen dat de boerderij en de dagopvang kunnen blijven functioneren. Er is een waardevolle kippenboerderij met groentekas opgebouwd op eigen grond in Kibos, samen met een dagopvang/school voor kinderen uit behoeftige gezinnen in sloppenwijken in de nabije omgeving. In 2020 zullen stappen gezet worden om dit bezit te verkopen/over te dragen aan een organisatie die het management van de kippenfokkerij en de daarbij behorende activiteiten van het opvangcentrum en schooltje op een duurzame manier kunnen voortzetten. Gesprekken met verschillende particuliere organisaties en NGOs zijn gaande en worden opgevolgd. 

Op het ogenblik wordt de Hoorn van Afrika (Ethiopië, Somalië, Kenia)geteisterd door een enorme sprinkhanenplaag waardoor grote gebieden vruchtbare grond kaalgevreten worden. Kenia wordt hard getroffen en hierdoor wordt de voedselvoorziening in 2020 en daaropvolgende jaren ernstig bedreigd. Het greenhouse van het project (zie foto in het nieuwsartikel "De laatste ontwikkelingen") is sprinkhaanbestendig en kan ingezet worden om zaden en groentes te kweken en te verkopen aan getroffen boerenbedrijven. 

Het steunen van talentvolle Keniaanse kinderen/jong volwassenen om hoger onderwijs te volgen zal worden voortgezet. In 2020 gaat de gehandicapte Irene (die in 2018 haar Bachelor of Science heeft gehaald en zeer wordt gewaardeerd door haar huidige werkgever) een Master of Science opleiding beginnen met financiële steun (700 Euro per tijdsvak) van het project.

 

Uitgeoefende activiteiten in het afgelopen jaar

De huidige moeilijke economische situatie in Kenia heeft een negatieve invloed gehad op de mogelijkheden om de kippenverkoop naar het gewenste niveau van 1000-1200 kippen per maand te brengen. De bezettingsniveaus van hotels en guesthouses in Kisumu zijn laag en veel kleinere verkooppunten zijn gesloten, met als gevolg dat de vraag naar slachtkip sterk is gedaald. Desalniettemin is het mogelijk gebleken (met moeite en marginaal) de school draaiend te houden en de werkers te betalen met de opbrengst van de verkoop van tussen de 500 en 700 kippen per maand. Zoals hierboven beschreven is het essentieel om een actieve en competente lokale organisatie te vinden om het management en de marketing te versterken om de verkoop naar het gewenste niveau te brengen.  Ook het afgelopen jaar hebben vanuit Nederland regelmatig actief contact gehad met de vrouwengroep om zowel de kippen, groente teelt en school activiteiten te steunen.

 

Balans en staat van baten en lasten

Het meest recente accountants rapport dateert 4 juli 2019 en laat zien dat de inventaris inmiddels volledig is afgeschreven. Hieronder een korte samenvatting van het exploitatieresultaat 2018 (bedragen in Euros):

 

Baten:

Giften donateurs, sponsoring: 1367 

Lasten:

Schooluitgaven: 0

Vergoeding medewerkers Kenia: 1448 

Afschrijving inventaris: 1 

Kosten financiering:

Bankkosten 180

Kosten beheer:

Repr/reis/en verblijfkosten 143

Kosten administratie: 

Website en accountantskosten 88

Koersverschillen 116

Kippenproject

Inkoop kuikens 6939

Voer kippen 22318

Vergoeding medewerkers Kenia 2602

Overige kosten 1639

Gestolen geld (aangifte gedaan bij Keniaanse politie) 603

Verkoop kippen - 35241

 

Totaal lasten 842

Resultaat 525

Administratieve gegevens en beloningsbeleid

Fiscaal nummer: 8160.53.856

De DWKK bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van beloning.