Doelstelling en achtergrond

September 2013

Het initiatief DWKK

De “Shinners” is een Keniaanse vrouwengroep die zich, kort samengevat, ten doel stelt om weeskinderen en kindmoeders uit de Obunga sloppenwijk in Kisumu een kans te bieden op een betere toekomst.

Tot 2005 werden de “Shinners” gefinancierd door lokale giften en vrijwillige inbreng van hun leden, maar was het duidelijk dat dit slechts een zeer beperkt aantal kinderen zou kunnen steunen en dat er geen duurzame financieringsbasis was. Tijdens een bezoek van twee Nederlandse consultants aan Kisumu werden deze door de vrouwengroep benaderd voor steun. Het bleek dat de “Shinners” niet meer in staat waren om het benodigde schoolgeld voor vijf leerlingen op het voortgezet onderwijs te kunnen betalen en dat deze om deze reden van school gezonden waren. Daarnaast was een van deze kinderen gehandicapt en had dringend een prothese nodig. Een donatie ter plekke maakte het mogelijk dat de studie weer voortgezet kon worden en de invalide student zich weer wat beter kon bewegen.

Deze ervaring leidde tot de oprichting in 2005 van een Zeeuwse stichting, de “Stichting Dagopvang Weeskinderen Kisumu Kenia” (DWKK).

Start activiteiten in 2005

Accommodatie en voorzieningen voor kinderen, Shinners vrijwilligers en medewerkers

Om te beginnen is DWKK in Nederland een fondsenwervingscampagne begonnen waardoor het mogelijk werd een onderkomen voor dagopvang voor de weeskinderen te huren. Omdat er op dit "Shinners Centre" geen water aanwezig was heeft DWKK er voor gezorgd dat er met succes een regenwater opvang gerealiseerd is, een besparing van zo'n € 80 per maand. In dit onderkomen worden nu 60 kinderen verzorgd die daar geborgenheid, verzorging, les, aandacht, ontspanning en te eten krijgen. Het donor geld maakte het ook mogelijk om naast de vrijwilligers ook enkele betaalde krachten aan te trekken voor deze dagopvang activiteiten. De weeskinderen die naar het lager onderwijs doorstromen worden ook door de "Shinners" gevolgd en gesteund door een regelmatig contact met de leerkrachten betreffende het functioneren van de leerlingen. Eén van de in het begin genoemde studenten, die door de "Shinners" wordt begeleid, is doorgestroomd naar universitair onderwijs. Zij studeert nu als einde jaars student energie techniek voor bio-brandstoffen aan de Moi University in Eldoret.

Een route naar zelf-financiering door innovatieve zelfwerkzaamheid en lokale productie

DWKK heeft vervolgens samen met de "Shinners" een stappenplan opgezet om de "Shinners" op termijn zelfverzorgend te laten worden.

1) Sieraden van visgraten

De lokale visserij in Lake Victoria wordt geteisterd door een ecologische ramp, de nijlbaars, overbevissing en industriële visindustrie. De visindustrie zorgt voor veel visafval met daaraan gekoppelde milieu problemen. Een lokale vrijwillige medewerker van de "Shinners" heeft het initiatief genomen om van deze afval visgraten sieraden te gaan maken. Dit zinvolle hergebruik van afval heeft in Nederland de aandacht van de pers getrokken. Een goed artikel toonde aan dat op deze manier ook in Kenia aan oplossingen wordt gewerkt. DWKK heeft voor deze sieraden een markt in Nederland gevonden.

2) Kippenfokkerij

Op het gehuurde Shinners centre is in 2008 een proef project met het houden van kippen gestart. Dit proef ontwerp is door studenten van het Groen College Goes samen met DWKK ontwikkeld. Voor de introductie van het plan zijn 5 studenten met hun begeleiders op eigen kosten vier weken op locatie in Kisumu geweest.

Het proef project omvatte: (i) project management, (ii) financieel management, (iii) bewoners uit Obunga ervaring laten opdoen met het verzorgen van kippen, (iv) een klantenkring opbouwen, (v) werkgelegenheid scheppen en (vi) inkomsten genereren.

Als deel van dit plan zijn er op een nieuw aangekocht perceel (het "Kibos plot") twee grotere kippenstallen gebouwd met opslagruimte. Voor de Shinners medewerkers zijn twee onderkomens geplaatst. Sanitaire voorzieningen zijn ook gebouwd.

Twee van deze kippen stallen en een hygiënisch slachthuis zijn in vol bedrijf en de inkomsten hieruit dekten in september 2013 dertig procent van de vaste lasten van de "Shinners"activiteiten.

Eind 2013 zal een volgende stap van het project twee nieuwe kippenstallen te plaatsen. Dan kan het project zichzelf voor ongeveer 70 procent bedruipen. Ook worden de "Shinners" dan minder afhankelijk van de markt met de huidige ongeregelde aanvoer van kuikens. Het zal dan wel noodzakelijk zijn - door de onbetrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening - om een noodaggregaat te plaatsen.

3) Groenteteelt en recycling van kippenmest

Direct na de aankoop van het nieuwe perceel is er een waterput gegraven en is er begonnen met het geschikt maken van de grond voor groenteteelt. Voor de kweekbedden is de opgespaarde compost van het kippen proef project van het Shinners Centre gebruikt. In de toekomst zal de gecomposteerde kippenmest met afval voor recycle bemesting gebruikt gaan worden. De opbrengst van de groenteteelt is zowel voor eigen gebruik (het geven van minstens één gezonde maaltijd per dag aan de opvangkinderen) als voor de verkoop om de lopende kosten deels te kunnen dekken. In september 2011 is een waterpomp vanuit Nederland geplaatst. Een DWKK bestuurslid heeft een capaciteitsproef met de waterput uitgevoerd om de mogelijkheid voor druppelbevloeiing van de te telen gewassen te onderzoeken. Dit bleek succesvol en het water verbruik voor groenteteelt is met 70% gereduceerd.

Omdat de voedsel prijzen in de Hoorn van Afrika enorm zijn gestegen en voedsel voor velen nagenoeg onbetaalbaar is geworden wordt ook de mogelijkheid bekeken om meerdere sloppenwijkbewoners vertrouwd te maken met het kweken van voedsel voor eigen gebruik door middel van een eenvoudige tuinders opleiding. Dit zou ze in staat stellen om grond te kunnen huren en bebouwen om in eigen behoefte te kunnen voorzien en later deze activiteit eventueel uit te kunnen breiden voor verkoop.

 

Conclusie

Het project heeft aangetoond dat er veel lokale wil en sociale betrokkenheid is om weeskinderen uit de sloppenwijken op te vangen en te begeleiden. Het uiteindelijke doel is een zelfvoorzienende en financierende opvangmogelijkheid te creëren voor zoveel mogelijk van deze weeskinderen. De omstandigheden wat betreft de beschikbaarheid en prijzen van voedsel (ook kippenvoer) blijven een risico en hebben geleid tot tijdelijke aanpassingen in de innovatieve initiatieven van het project. De groenteteelt gecombineerd met een eventuele opleiding is hier een voorbeeld en direct resultaat van. Bijdragen en technische ondersteuning uit Nederland blijven hiervoor nog noodzakelijk en zeer welkom.