ANBI status

Grootjans Accountants, een Zeeuws acountants kantoor heeft ons 2022 exploitatieresultaat gecontroleerd (op vrijwillige basis dus zonder daarvoor een rekening in te dienen). De kippenboerderij is weer opgestart in 2022 door een exploitant die de faciliteiten gratis gebruikt maar daarvoor wel voldoende geld beschikbaar stelt om het Dagopvang Centrum en het schooltje draaiende te houden.. 

Hieronder is een samenvatting van de bevindingen van de accountant betreffende de balans en de staat van baten en lasten 2022.

ANBI

 

Financiƫle positie: Opstelling van de balans per 31-12-2022 (Euros)

Actief:                                                                                     31-12-2022           1-1-2022

Vaste activa

MateriĆ«le vaste activa                                                                 0                            0

Vlottende activa:

Liquide middelen:                                                                      1.502                  2.119

                                                                                               -----------                    -------

                                                                                                     1.502                  2.119

Passief:

Eigen vermogen:

Reserveringen algemeen                                                         1.502                    2.119

Langlopende schulden                                                                ----                        ---

Kortlopende schulden                                                                  ---                         ---

                                                                                                ----------                     ----------

                                                                                                   1.502                     2.119

 

Toelichting op de balans per 31-12-2022 (Grootjans accountants)

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de rekening van baten en lasten:

Actief: 

Vlottende activa

Liquide middelen:              1.502

Kas Shinners Kisumu:             25        Conform saldo kasboek (in euro's)

Kas kippenproject:                  963       Conform saldo kasboek (in euro's)

Kas agroproject                      191      Conform saldo kasboek (in euro's)

Bank Shinners Kisumu           200      Conform saldo bankboek (in euro's)

Spaarrek. Shinners Kisumu    61      Conform saldo bankboek (in euro's)

Rabobank (707)                      62      Conform saldobiljet Rabobank

Rabobank (016)                      ---      Conform saldobiljet Rabobank

 

Passief

Eigen vermogen:

Reserveringen algemeen:   1.502                         Saldo per 1-1-2022                2.119

                                                                                 Exploitatieresultaat 2022      - 617

                                                                                                                                 --------

                                                                                 Saldo per 31-12-2022            1.502

Exploitatieresultaat 2022 

                                                                                                                                                                                                                   Rekening                Rekening

                                                                                                                                                                                                                           2022                 2021

Baten:

 

Giften, donateurs, sponsoring                                                                                                                                                                             220                    570

 

Lasten:

Directe exploitatiekosten                                                                                       837

Afschrijvingen                                                                                                         ---

                                                                                                                            ---------

                                                                                                                                                                                                                            837                    791

                                                                                                                                                                                                                         ---------               --------

Resultaat                                                                                                                                                                                                             - 617                - 221